top of page

Föreningskatalog 2019–2020

Bild_föreningskatalog.png

Föreningskatalog

2019–2020

 

Brukarhuset

Mellringevägen 120 B

703 53 Örebro

Omslagsbild: Brukarhuset

© Funktionsrätt Örebro län, 2018

 

 


Funktionsrätt Örebro län
Adress:      Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 9.00–15.00

                          Fredag 9-13

Personal:           Nahryin Jakob

Telefon:             019-673 21 20

E-post:               kansli@hso-t.se

Hemsida:     

Giro:                   757-9402

Ordförande:             Karl Arne Löthgren
0705 17 60 58
karlarne.lothgren@telia.com

Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktions-

hinderorganisationer, vars insatser samordnas så att gemensamma intressen tas till vara

i samhället. Tillsammans blir vi starka!


Afasiföreningen i Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Personal:           Anna

Telefon:             019-673 21 46

E-post:               afasi.orebrolan@gmail.com

Hemsida:           http://afasiorebro.se

Giro:                   83 28 20-5

Ordförande:             Gunhild Wallin
070-533 77 26
gunhild.wallin@orebro.se

Afasiförbundet i Sverige arbetar för bättre villkor för afasidrabbade och deras anhöriga

genom att verka för bättre rehabilitering, fler kommunikationshjälpmedel, bättre

möjligheter till utbildning och arbete samt forskning om afasi. Afasi är inte en sjukdom

utan en tal- och språkhandikapp.

 


Alzheimer Örebro, förening för Örebro län *
Adress:                     c/o Sven Larsson
Angelgatan 3 lgn. 1301

 

Hemsida:           http://www.alzheimersverige.se/forening/orebro

Giro:                   5919-2401

Ordförande:             Sven Larsson
0705 53 16 55
larsson.socmedkonsult@telia.com

Kontaktperson:        Inger Lindblad (ekonomi- och medlemsfrågor)
019-46 70 03

070- 549 70 03
inger_lindblad@yahoo.se

Arbetar för opinionsbildning för bättre bemötande och förståelse i samhället, bättre

hälso- och sjukvård och bättre omsorg av minnessjuka samt för stöd till anhöriga genom

information, föreläsningar, nätverksträffar och anhöriggrupper.


Astma och Allergiföreningen i Örebro län
Adress:                     c/o Lars Karlsson

                                 Gårdsgatan 9

                                 694 72 Östansjö

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Personal:          

Telefon:             072-700 04 20

E-post:               lars48.karlsson@outlool.com

Hemsida:           http://foreningar.astmaoallergiforbundet.se/orebrolan

Giro:                   5843-2022

Ordförande:            

 

Sprider kännedom om allergier och annan överkänslighet, verkar för god och likvärdig

vård över hela landet, arbetar för att öka förståelsen för vad sjukdomen innebär samt

stödjer forskning.

 


Astma- och Allergiföreningen i Örebro **
Adress:                     C/O Lars Karlsson

                                 Gårdsgatan 9

                                 Östansjö

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Telefon:             070- 553 16 55

E-post:               orebro@astmaoallergiforening.se

Hemsida:           http://foreningar.astmaoallergiforbundet.se/orebro

 

Sprider kännedom om allergier och annan överkänslighet, verkar för god och likvärdig

vård över hela landet, arbetar för att öka förståelsen för vad sjukdomen innebär samt

stödjer forskning.

 


Autism och Aspergerföreningen i Örebro län *
Adress:                     Föreningarnas hus
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro

Telefon:             0702 24 48 17

E-post:               orebro@autism.se

Hemsida:           http://www.autism.se/orebro

Giro:                   910 90-1

Ordförande:             Karolina Lager

Karolina.lager@gmail.com

 

Autism och Aspergerföreningen i Örebro län är en ideell förening som arbetar för att

skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism/asperger och

autismliknande tillstånd. Autism är en genomgripande medfödd funktionsnedsättning

som ofta, men inte alltid, förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar

som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. I Sverige brukar man upp-skatta

att ca 2 av 1000 barn har autism. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.

Föreningen Blödarsjuka i Sverige
(Värmland-Örebro) *
Adress:                     c/o Anders Molander
Långgatan 27 A
652 22 Karlstad

E-post:               varmland-orebro@fbis.se

Hemsida:           http://www.fbis.se/fbis-varmland-orebrorf

Ordförande:             Ulf Olsson
0586-354 15

Kontaktperson:        Anders Molander (vice ordförande)
013-18 22 76, 0722 04 22 57
anders@molander.nu

 

Bevakar blödarsjukas intressen i samhället, verkar för bättre vård och behandling, ger råd

och stöd till blödarsjuka och deras anhöriga samt sprider kunskap om blödarsjuka.


Bröstcancerföreningen Hilda i Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Telefon:             019-673 21 43

E-post:               orebro@brostcancerforbundet.se

Hemsida:           http://www.bcfhilda.se

Giro:                   89 11 79-4

Ordförande:             Lena Lundqvist
0705 19 62 16
lena.lundqvist@bredband.net

 

Hilda har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom

att verka för förbättrad behandling, vård, rehabilitering och hjälpmedel samt att sprida

information om bröstcancerbehandlades villkor.

 

 

 

Celiakiföreningen i Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

E-post:               orebro@celiaki.se

Hemsida:           http://www.celiaki.se/orebro-lan

Giro:                   23 27 37-7

Ordförande:             Kristina Öster
0736 26 81 47
kristina_oster@hotmail.com

 

Arbetar för att tillvarata de personers intressen som inte tål gluten, laktos, mjölk- och

sojaprotein samt för att medlemmarna får samma ekonomiska, sociala och kulturella

 

 

DHR Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 8.00–13.00

Personal:           Agnetha Wahlstedt

Telefon:             019-673 21 10

E-post:               dhrtlan@telia.com

Hemsida:           http://dhr.se/orebrolan

Giro:                         152-2614                                                    

Ordförande:             Christer Andersson
0707 40 96 91
christer56295@gmail.com

 

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Genom att skapa

opinion och påverka de politiska besluten kan vi förändra samhället. Inom DHR finns

också ett antal nätverk där medlemmar gått samman för att driva sina frågor.

 

 

Örebro läns Diabetesförening
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 9.00–14

Personal:           Sussi Alverland

Telefon:             019-673 21 14

E-post:               orebro.lan@diabetes.se

Hemsida:           https://diabetes.se/orebro_lan

Giro:                   395-8824

Ordförande:             Margareta Nilsson
070-399 63 66

marg.nilsson@comhem.se

 

Främjar de medicinska och sociala intressena för personer med diabetes i syfte att mini-

mera konsekvenserna av sjukdomen samt stödjer vetenskaplig forskning om diabetes.


Diabetesförening Örebro med omnejd **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Telefon:             0703 99 63 66

E-post:               orebro@diabetes.se

Hemsida:           https://diabetes.se/orebro

Giro:                   56-6122

Ordförande:             Eva Sundkvist


Arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen avseende information och utbildning

om diabetes, kontakter med myndigheter, sjukvård och hjälpmedelsföretag, anordnar

medlemsmöten, föreläsningar och riktade hälsoaktiviteter såsom kost och motion samt

förebyggande hälsa gällande fötter, ögon, hjärta och kärl.

 

Dyslexiförbundet FMLS Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Telefon:             0703 78 86 92

E-post:               orebro_lan@dyslexi.org

Hemsida:           http://dyslexi.org/foreningar/orebro

Giro:                   65 46 92-3

Ordförande:             Gert Andersson
0707 54 96 29
gert58.andersson@telia.com

Stödjer personer med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter samt bevakar

deras intressen.

 

Föräldraföreningen DHB Mellersta *
Adress:                     Järntorgsgatan 8
703 61 Örebro

E-post:               styrelsen.mellersta@dhb.se

Hemsida:           http://dhb.se/mellersta

Giro:                   47 58 82-7

Ordförande:             Robert Lindell
0735 10 90 97
lindell.rob@gmail.com

 

 

DHB är en föräldraförening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller

Har språkstörning. Språkliga funktionshinder är inte ens problem utan allas utmaning.

DHB ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskola till

arbetsliv.

 

Dövas förening i Örebro län **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Ånstagatan 5, Örebro

Personal:           Johanna Blomberg

E-post:               dfo.styrelsen@gmail.com

Giro:                   33 55 94-8

Ordförande:       Johanna Mauritzson

 

 

Arbetar för att utveckla ett samhälle där döva lever fullt delaktiga i alla samhällsnivåer,

på egna villkor, med sitt eget språk – teckenspråk.

 


Örebro Dövas Ungdomsklubb **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Ånstagatan 5, Örebro

E-post:               info.oduk@gmail.com

Hemsida:           http://sduf.se (förbundet)

Giro:                   5608-5871

Ordförande:       Niclas Mauritzson

 

 


För dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad

eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar. Det viktigaste är att

du är teckenspråkig eller intresserad av teckenspråk!

 

Elöverkänsligas förening i Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Telefon:             019-30 69 22

Hemsida:           https://eloverkanslig.org (förbundet)

Giro:                   422 02 06-9

Ordförande:       Eva Birkedal

                          0586-726 050

 

Stödjer de som drabbats av elöverkänslighet, skadats av elektromagnetiska fält från till

exempel bildskärmar, mobiltelefoner eller liknande miljöfaktorer.

Arbetar för elöverkänsligas medborgerliga rättigheter och för en bättre IT- och el-miljö.

 

 


Örebro Fibromyalgiförening *
Adress:                     Tunnbindargränd 4
702 23 Örebro

Expeditionstider:        Torsdag 10.00–13.00

Telefon:             0735 21 78 89

E-post:               orebro@fibromyalgi.se

Hemsida:           http://www.fibromyalgi.se/orebro

Giro:                   5855-0575

Ordförande:             Birgitta Gustavsson
019-22 40 29
beditta@spray.se

 

Att finnas till som en social kontakt för våra medlemmar och att verka för information

och insikt om vår sjukdom i samhället.

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 10.00–15.30

Personal:           Christian Kanvik

Telefon:             019-673 21 35

E-post:               orebro@hjarnkraft.se

Hemsida:           http://orebro.hjarnkraft.se

Giro:                   426 94 95-0

Ordförande:       Annika Moberg

                          076-818 09 96

                          Ane.annica@hotmail.com

Arbetar för bättre rehabilitering för hjärnskadade och rätt till neuropsykologisk

utredning, stöd till skadade och närstående.

 

 


Länsföreningen Örebro HjärtLung
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Telefon:             070-365 45 23

E-post:               info@orebrolan.hjart-lung.se

Hemsida:           http://www.hjart-lung.se/orebrolan

Giro:                   5124-9811

Ordförande:             Gunilla Thofeldt

070-365 45 23

Telefon:             thofeldt@comhem.se

Vi arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra med-

lemmar. Alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och

rehabilitering oberoende av bostadsort, kön eller ålder. En mycket viktig uppgift är att

arbeta för god vård på olika vårdenheter, en god rehabilitering och eftervård.

 

Föreningen HjärtLung Örebro län **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:       

Telefon:             019-673 21 51

E-post:               thofeldt@comhem.se

Hemsida:           http://www.hjart-lung.se/orebro

Giro:                   5124-9811

Ordförande:             Gunilla Thofeldt
070- 365 45 23
thofeldt@comhem.se

Även på lokalnivå arbetar vi för att förebygga hjärt- och lungsjukdomar, förbättra

livsvillkoren för hjärt- och lungsjuka och effektivisera eftervården.

 


Hörselskadades distrikt i Örebro län **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 9.00–16.00

Personal:           Marianne Persson

Telefon:             019-673 21 60, 0738 52 16 14 (även sms)

E-post:               hrf-t-lan@bahnhof.se

Hemsida:           https://hrf.se/orebrolan

Giro:                   87 22 47-2

Ordförande:             Lena Wiklander
019-24 52 31

Arbetar för att skapa ett bättre samhälle för länets hörselskadade genom att sprida

kunskap, främja forskning och påverka beslutsfattare.

 

Hörselskadades förening i Örebro **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 9.00–16.00

Personal:           Marianne Persson

Telefon:             019-673 21 60

E-post:               hrf.orebroforening@telia.com

Hemsida:           https://hrf.se/orebro

Giro:                   33 77 95-9

Ordförande:             Birgitta Svensson
0735 89 01 64 (sms)
birgitta_svensson50@hotmail.com

Arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade inom Örebro kommun genom

att sprida kunskap, främja forskning och påverka beslutsfattare.


Unga Hörselskadade i Örebro län **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 9.00–16.00

Personal:           Marianne Persson

Telefon:             019-673 21 60, 0738 52 16 14 (även sms)

E-post:               uh.orebro@uh.se

Hemsida:           http://uh.se (förbundet)

Giro:                   53 31 87-1

Ordförande:       Fanny Lindblom

 

Unga Hörselskadade är en förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörsel-skada.

Det kan vara personer med en hörselnedsättning, som använder CI, har ensidig dövhet,

tinnitus eller någon av alla de andra varianter som finns. Vissa av oss är helt eller delvis

teckenspråkiga, andra använder inte teckenspråk alls.

 

 

 


ILCO Örebro länsförening *
Adress:                     Box 8040
700 08 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 B

E-post:               orebro@ilco.nu

Hemsida:           http://ilco.nu/orebro

Giro:                   14 74 06-3

Ordförande:             Monica Bernström
073-184 10 71
bernstrom@ilco.nu

Förändrar attityder och motverkar fördomar, informerar myndigheter, institutioner, och

allmänheten samt arrangerar aktiviteter för gemenskap och kontakt mellan stomi- och

reservoaropererade.

 

 

Mag- och tarmföreningen i Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 C
703 53 Örebro

Telefon:            

E-post:               orebro@magotarm.se

Hemsida:           http://magotarm.se/orebro-lansforening

Giro:                   8452-5 903 793 967-6

Ordförande:             Kjell Röstlund

070-546 58 87
kjeros100@gmail.com

Verkar för att människor med funktionsstörningar i mag- och tarmkanalen ska kunna leva

ett liv som så lite som möjligt påverkas av dessa faktorer – genom att stödja

medlemmarna, sprida kunskap och påverka samhället.

 

 

 

Neuro Örebro länsförening
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:       

Personal:           Petra Nilsson

Telefon:             070-619 57 05E-post:          orebro-lan@neuro.se

Hemsida:           http://neuro.se/orebro-lan/

Giro:                   492-3652

Ordförande:             Tomas Ericsson

Telefon:                   070-330 51 75
tomas@sdvel.se

Påverkar samhället att öka insatserna för neurologiskt funktionshindrade och deras

anhöriga, bistår med service där samhällets resurser är otillräckliga samt bryter isolering

och skapar gemenskap.

 

Njurförbundet Njurföreningen Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Hemsida:           http://njt.njurforbundet.se

Giro:                   73 48 60-0

Ordförande:             Per Zimmerman
0702 37 41 34
per.gustav.zimmerman@gmail.com

Tillvaratar kroniskt sjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och

social trygghet. Njurföreningen företräder medlemmarnas intressen inför myndigheter,

institutioner och organisationer samt sprider information om bland annat 

organdonation.


        

Parkinson Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

E-post:               parkinson.orebro@gmail.com

Hemsida:           http://www.parkinsonforbundet.se/orebro

Giro:                   104 06 85-8

Ordförande:             EvaBritt Runfeldt

073-039 49 90

                                 019465727@telia.com

Sätter vård, omsorg och omtanke i fokus och företräder parkinsonsjukas intressen genom

att informera allmänhet och myndigheter, verka för forskning, samt arbeta för att bryta

den isolering som drabbar många sjuka.


Personskadeförbundet RTP Örebro läns distrikt
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Telefon:            

E-post:               rtp.orebro@telia.com

Hemsida:           http://www.rtp.se (förbundet)

Giro:                   699-3109

Ordförande:             Claes-Göran Andersson
070- 563 17 57
aclaesgoran@gmail.com

Kontaktperson:        Ing-Marie Wessén (vice ordförande)
019-24 65 46, 0727 37 48 48
ingmarie.wessen@hotmail.com

 

Arbetar för delaktighet och tillgänglighet i samhället inom länet för trafik-, olycksfall- och

polioskadade samt för att stärka medlemmarna i syfte att de ska kunna påverka sin

livssituation och uppnå livskvalitet.

 


Personskadeförbundet RTP Örebro lokalförening **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Hemsida:           http://www.rtp.se/orebro

Ordförande:             Ing-Marie Wessén
019-24 65 46

0727 37 48 48
ingmarie.wessen@hotmail.com

 

Arbetar för delaktighet och tillgänglighet i lokala samhället för trafik-, olycksfall- och

polioskadade samt för att stärka medlemmarna i syfte att de ska kunna påverka sin

livssituation och uppnå livskvalitet.

 


Primär Immunbrist Organisationen,
PIO Örebro-Västmanland
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Expeditionstider:        Måndag–fredag 9.00–14.00

Personal:           Anneli Larsson, Ulrika Å Jondelius

Telefon:             019-673 21 24

Hemsida:           http://pio.nu/pio-orebro-vastmanland

Giro:                   5806-0229

Ordförande:             Mathias Tjäderbäck
0703 80 40 96
orebro-vastmanland@pio.nu

 

 

PIO arbetar för patienter med primär, det vill säga medfödd, immunbrist (PID).
Den vanligaste formen av PID är brist på gammaglobulin.

 

 

Patientföreningen T-Pro *
Adress:                    

Telefon:            

E-post:              

Hemsida:           http://www.t-pro.se

Giro:                   2206-1

Ordförande:            

 

 

Verkar utifrån ett patient- och anhörigperspektiv. Stödjer av prostatacancer drabbade

män och deras anhöriga. Sprider kunskap om sjukdomen och dess diagnos- och

behandlingsmetoder. Följer och bevakar utvecklingen inom prostatacancerområdet samt

informerar om detta. Verkar för upplysning till myndigheter, institutioner och

allmänheten om patienters erfarenheter av vården med syfte av att förbättra den.


Psoriasisförbundet Örebro län *
Adress:                     Mellringevägen 120

Besöksadress:         Malmgatan 9

Telefon:             019-12 65 34

E-post:               orebro@pso.se

Hemsida:           http://www.psoriasisforbundet.se/lansavdelningar/orebro

Giro:                   313-0937

Ordförande:             Örjan Carlén
070 239 82 93
019.465047@telia.com

 

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och

psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Psoriasisförbundet har ett

övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv.


Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Personal:           Birgitta Gunnarson

Telefon:             0703 20 48 14

E-post:               info@psykiatrisktsamarbete.se

                          anhörigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Hemsida:           http://www.psykiatrisktsamarbete.se

Giro:                   5570-4571

Ordförande:             Henry Andersson
0730 32 30 77
h.andersson.nora@telia.com

 

 

FPS arbetar med att tillvarata psykiskt funktionshindrades intressen samt att stödja deras anhöriga. De som drabbas av psykiska funktionshinder skall mötas med samma respekt för sin integritet och sitt människovärde som andra i samhället. Fördomar, okunskap och förutfattade meningar om dem som drabbas skall skingras.


Reumatikerdistriktet Örebro län **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Telefontid måndag–torsdag 10.00–12.00

Personal:           Pia Rehnberg

Telefon:             019-673 21 40, 0702 40 79 23

E-post:               orebrolan@reumatiker.se

Hemsida:           https://orebrolan.reumatikerforbundet.org

Giro:                   843-1959

Ordförande:             Gunilla Juhlin
019-32 07 43, 0761 00 97 66
juhlingunilla@telia.com

Reumatikerförbundet är en intresseorganisation, för dig med reumatisk sjukdom, som

driver dina frågor i samhället, ger stöd i din vardag, finansierar forskning för att bidra till

att lösa reumatismens gåta.

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Örebro län
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Telefon:             019-13 22 04 (telefonsvarare)

Hemsida:           http://orebro.rbu.se

Giro:                   951 20-2

Ordförande:             Linus Gustavsson

 

Arbetar för att tillförstärka barn och ungdomar med funktionshinder habilitering och

stöd av god kvalitet, möjlighet till utbildning, meningsfull fritid, assistans efter behov,

tillgängliga miljöer och bra hjälpmedel.


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
i Örebro län *
Adress:                     Storgatan 47 C
703 63 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–fredag 10.00–15.00, café 12.00–16.00

Personal:           Erling Sundgren

Telefon:             019-18 97 10

E-post:               rsmh-orebro@tele2.se

Hemsida:           http://rsmh.se (förbundet)

Giro:                   404 87 77-9

Ordförande:             Åsa Holmstrand
0739 78 18 97

Arbetar för en förändrad syn på människor med psykiska besvär, en psykiatri utan tvång,

rätten till drogfri vård samt för psykiskt funktionshindrades rätt till meningsfull

sysselsättning och bra bostad.

 

Örebro läns Stamningsförening
Adress:                     C/O Peter Joelsson

Hasselgatan 32

                                 703 60 Örebro

Hemsida:           http://stamning.se (förbundet)

Giro:                   87 53 22-0

Ordförande:             Peter Joelsson
070-332 65 90

                                 peterjoelsson@hotmail.com

Kontaktperson:        Märit Kjenner
0736 55 34 89
maritkjenner@msn.com

 

Sprider kunskap om stamning som kommunikationshandikapp och om möjligheter till rehabilitering för medlemmarna.

 

 


Örebro läns Strokeförening
Adress:                     c/o Christina Larsdotter

Manillagatan 11 B

702 12 Örebro

Hemsida:           http://strokeforbundet.se/orebro

Giro:                   438 38 02-8

Ordförande:             Christina Larsdotter
070 362 40 37
kristja7@hotmail.com

 

Arbetar för att öka kunskapen om stroke i samhället och åstadkomma bättre levnads-

villkor för strokebehandlade och deras närstående samt för att stödja forskning om

stroke.

 


Synskadades Riksförbund Örebro län **
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–torsdag 9.00–12.00

Personal:           Leif Stockhult, Charlotte Åkerlind, Roger Alexanderson

Telefon:             019-673 21 06, 019-673 21 05, 0727 38 04 50

E-post:               srf.orebro.lan@telia.com

Hemsida:           http://www.srf.nu/orebro

Giro:                   5079-3470

Ordförande:             Ove Nilsson
019-611 30 64
ovenilsson0526@gmail.com

Synskadades Riksförbund, SRF Örebro län, är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

 

 


Tandvårdsskadeförbundet (Distrikt Örebro)
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Besöksadress:   Mellringevägen 120 C (allergianpassade sidan)

Expeditionstider:        Onsdag 14.00–18.00

Personal:           Siw Ingvarsson

Telefon:             0705 33 15 85

E-post:               siw_i@hotmail.com

Hemsida:           http://www.tf.nu/distrikt/distrikt-orebro

Giro:                   479 69 11-8

Ordförande:             Reidun Hannerz-Zita
0706 40 56 37
reidun.h-zita@outlook.com

Arbetar för en säker tandvård och ger stöd åt personer som skadats av tandlagnings-material. Förbundet informerar politiker, vårdtagare och allmänhet om problem och skadeverkningar av tandvård.

 


Örebro Länsförbund av FUB
Adress:                     Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

Expeditionstider:        Måndag–onsdag 8.00–13.00

Torsdag 8.00–12.00

Personal:           Militza Säll

Telefon:             019-10 35 61

E-post:               orebrolan@fub.se

Hemsida:           http://www.fub.se/lan/fub-orebro-lan

Giro:                   264-1058

Ordförande:       Carin Fremling

                          070-299 64 04

                          Carin.fremling@nuinternet.com

Arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter som andra människor i vårt samhälle, kunna leva ett bra liv och ha ett avgörande inflytande över sina liv.

 

 

Brukarhusets styrelse
Ordförande              Gunhild Wallin
019-28 00 33, 0705 33 77 26
gunhild.wallin@orebro.se

Vice ordförande

Kassör                      Susanne Alverland
019-673 21 14
orebro.lan@diabetes.se       

Sekreterare              Nahryin Jakob
019-673 21 20
kansli@hso-t.se

Ledamot            Jan Ingvarsson

                          070-522 14 68

                          jan.g.ingvarsson@gmail.com


Övriga förtroendevalda


Revisor                     Conny Boman
0702 92 74 09
conny.boman@telia.com

Revisor                     Örjan Carlén
0702 39 82 93
019.465047@telia.com

Revisorsersättare       Ronny Juhlin

Valberedning          
Pia Rehnberg
Karl Arne Löthgren

 

 

 

Mer information om Brukarhuset:        http://brukarhuset.se

bottom of page